Nieuws

Milieu effecten nieuwe boring in beeld gebracht

By 25 september 2019 augustus 24th, 2020 No Comments

Als onderdeel van een nieuwe boring naar aardwarmte wordt er standaard een onderzoek gedaan naar de mogelijke milieueffecten van geothermie op natuur en milieu. Over het algemeen zijn deze effecten zeer positief, omdat geothermie er voor zorgt dat er minder fossiele brandstof gebruikt wordt. De voorgenomen uitbreiding van het geothermie project in IJsselmuiden zal er jaarlijks voor zorgen dat ca. 4.000.000 m³ minder aardgas gebruikt wordt. Dat vermindert de CO2-emissie jaarlijks met ca. 7.000.000 kg. Op deze manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid.

In de MER-aanmeldnotitie is met name gekeken naar de volgende aspecten:

  • Ecologie, Flora & Fauna
  • Bodem en Oppervlaktewater
  • Archeologie
  • Cultuurhistorie
  • Geluid
  • Licht
  • Externe veiligheid
  • Bodembeweging
  • Verkeer

Op grond van het onderzoek in de aanmeldnotitie MER wordt door het onderzoeksbureau Agro Advies Buro geconcludeerd dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer.

Ter informatie is de MER aanmeldnotitie bijgevoegd.